Dogoterapia

Dogoterapia jest jedną z form terapii z udziałem odpowiednio przetestowanego i przeszkolonego psa do pracy z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi. Jest to jedna z najbardziej naturalnych form rehabilitacji. Dogoterapia opiera się na różnorodnej aktywności, na ćwiczeniach i zabawie z psem, która wspomaga rehabilitację ruchową oraz umysłową osób dotkniętych takimi dysfunkcjami jak: autyzm, porażenie mózgowe, niepełnosprawność umysłowa, niedowład kończyn i inne. Udział psa w terapii pozytywnie wpływa na psychikę i motywację. Sama obecność psa na zajęciach pozwala na zastosowanie wielu ćwiczeń, które zachęcają dziecko do aktywności. Osoby wycofane, lękliwe w kontakcie ze zwierzętami nabierają pewności, a nadpobudliwe koncentrują się na zadaniu. W Fundacji realizowana jest terapia z udziałem zwierząt (AAT),która prowadzona jest w różnym otoczeniu, w formie grupowej i indywidualnej.

dogoterapia.jpgDogoterapia1.JPG

Uczestnictwo w Dogoterapii sprzyja:

  • kształtowaniu pozytywnych emocji dziecka;
  • pobudzaniu zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku i węchu;
  • rozwijaniu koordynacji;
  • rozwijaniu kontaktów społecznych, w tym poprawie komunikacji, stymuluje rozwój mowy, wzbogaca słownictwo;
  • pobudzaniu do ruchu i aktywności, samodzielności i odpowiedzialności;
  • okazywaniu uczuć;
  • tworzeniu więzi człowiek – zwierzę;
  • pewności siebie;
  • rozwijaniu funkcji poznawczych, koncentracji uwagi, orientacji przestrzennej;
  • samoakceptacji.