Terapia

Terapia w ogrodzie1.JPGterapia w ogrodzie.JPG

W związku z oczekiwaniami rodziców dzieci niepełnosprawnych, jak również dorosłych ON, Fundacja Pomocna Ręka już od roku 2008 realizuje dzięki wsparciu PFRON, program na rzecz swoich beneficjentów, który ma za zadanie stworzenie każdemu podopiecznemu optymalnych warunków rozwoju w sferze emocjonalno-społecznej, w sferze psychologicznej oraz w zakresie sprawności fizycznej ale przede wszystkim ma za zadanie zwiększyć samodzielność tych osób, wpłynąć na ich pozytywne postrzeganie samego siebie i wyeliminować ograniczenia natury psychologiczno-społecznej. Fundacja Pomocna Ręka na potrzeby projektu podjęła współpracę z psychologiem, który udziela porad psychologicznych (indywidualnie lub grupowo) w siedzibie Fundacji, w oparciu o ustalony harmonogram dyżurów, a w sytuacjach tego wymagających również w miejscu zamieszkania podopiecznego. Podopieczni mają możliwość skorzystania ze spotkań grupy wsparcia, które są organizowane co najmniej jeden raz w miesiącu. Dotyczą one problematyki z zakresu nabywania umiejętności radzenia sobie ze stresem, asertywnością, rozwiązywania konfliktów, pokonywania trudności życiowych, itp. Psycholog współpracuje również z terapeutami i rehabilitantami w celu przygotowania Indywidualnych Planów Działań dla danego beneficjenta, a w sytuacjach tego wymagających, psycholog udziela wsparcia beneficjentowi, który z różnych przyczyn nie jest w stanie w pełni skorzystać z zajęć terapeutycznych bądź rehabilitacji. Terapeuta wraz z psychologiem dążyli będą do poprawy komfortu psychicznego beneficjenta tak, aby uczestnictwo w zajęciach mogło być kontynuowane oraz aby dany beneficjent w pełni z nich skorzystał. Nasze już kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi przyczyniło się do wdrożenia nowoczesnych form wsparcia, które dają wymierne rezultaty. Nasi podopieczni mają możliwość skorzystania z wybranej terapii bądź połączyć je tak, aby uzyskać jak najlepszy efekt terapeutyczny.