Projekt: ,,„Lepsze perspektywy – aktywizacja osób niepełnosprawnych”” – powiat wołomińskiego i legionowskiego w woj. mazowieckim

 

Zaproszenie do składania oferty

 

W imieniu Fundacji Pomocna Ręka, która realizuje projekt „Lepsze perspektywy – aktywizacja osób niepełnosprawnych”, projekt ten jest realizowany w ramach działania 7.4, Niepełnosprawni na rynku pracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia dotyczącego  świadczenia usług trenera pracy, przewidzianych jako wsparcie dla beneficjentów projektu z obszaru powiatu wołomińskiego i legionowskiego w woj. mazowieckim na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym (załącznik nr 1). Ofertę należy sporządzić według wzoru określonego w załączniku nr 2.

zapytanie ofertowe załacznik nr 1

wzór oferty załącznik nr 2