wojtyla

Fundacja Pomocna Ręka została założona 1 lipca 2005 r. przez Pawła i Zofię Chojnowskich w celu pomocy dzieciom, młodzieży oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych, osób niezaradnych życiowo oraz rodzin potrzebujących wsparcia i pomocy. Jako organizacja pożytku publicznego działamy od 2006 r.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością.

TRENER SAMODZIELNEGO MIESZKANIA!

 

Fundacja Pomocna Ręka z siedzibą w Markach, działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami jest realizatorem zadania publicznego, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt dotyczy udostępnienia Mieszkania Treningowego dla osób z niepełnosprawnościami, które mieści się w Markach na ulicy Piłsudskiego 53.

Obecnie prowadzimy nabór podopiecznych do 2-miesięcznych cykli programu usamodzielniającego i podnoszącego kompetencje życiowe.

Projekt zakłada zwiększenie samodzielności oraz aktywności społecznej dorosłych osób niepełnosprawnych, a także poprawę ich funkcjonowania w różnych aspektach życia poprzez codzienne treningi usamodzielniania prowadzone w mieszkaniu treningowym przez wykwalifikowanych trenerów. Zapewniamy opiekę całodobową.

Zainteresowane projektem osoby mogą składać wymagane dokumenty w biurze Fundacji,  przy ul. Lisa – Kuli 7 w Markach, w godzinach 9:00 – 17:00.

Beneficjentami projektu mogą zostać osoby w wieku 20-50 lat, które:

 • posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • nie zagrażają zdrowiu i życiu własnemu lub innych osób, nie przejawiają tendencji do zachowań agresywnych, nie są uzależnione,
 • wykazują chęci oraz predyspozycje do nabycia kompetencji usamodzielniających, umożliwiających samodzielne funkcjonowanie,
 • są zdolne do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności samoobsługowych,
 • nie wymagają całodobowej hospitalizacji ani stałej opieki pielęgniarskiej

Zgłoszenia muszą zawierać:

·         Dane kontaktowe osoby zainteresowanej (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy itp.),

·         informacja o stanie zdrowia opis obecnego funkcjonowania kandydata,

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie kwalifikacyjne z psychologiem oraz trenerem. W przypadku kandydatur spełniających założone kryteria, istotna będzie również kolejność zgłoszeń.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania dostępne są w zakładce Harmonogram -> pliki do pobrania -> Trener Mieszkania (łącznie 3 pliki) oraz w siedzibie Fundacji.

Pytania dotyczące projektu prosimy kierować do koordynatora projektu – Anety Obłąkowskiej- Gwóźdź, na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapraszamy!

Fundacja „Pomocna Ręka” jest realizatorem projektu współfinansowanego ze środków PFRON

 

pt. „Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami”

Projekt obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca 2022 roku. Oferujemy różnorodne formy wsparcia indywidualnego i grupowego obejmujące dzieci, młodzieży oraz dorosłe osoby niepełnosprawne z obszaru powiatów: wołomińskiego, legionowskiego i M. St. Warszawa.

Projekt oferuje: opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia (IPD), TERAPIĘ RĘKI, EEG BIOFEEDBACK, FIZJOTERAPIA, Metoda Dobrego Startu, prowadzenie RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WG. WERONIKI SHERBORNE, INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI), ARTETERAPIA GRUPOWA I INDYWIDUALNA, MUZYKOTERAPIA INDYWIDUALNA, TERAPIA PEDAGOGICZNA, LOGOPEDIA, HIPOTERAPIA, KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE. 
Terapia indywidualna i grupowa odbywa się w specjalistycznej placówce w Markach przy ul. Lisa Kuli 7 (bud. A) w dni robocze w godz. 8.00 – 18.00, a także w soboty w godz. 9.00-16.00.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia prosimy o kontakt z biurem Fundacji:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel.: 22 428 40 08.


Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !

 

Fundacja „Pomocna Ręka” realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON pt. „Asystent osoby z niepełnosprawnościami” w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

 

Zadaniem Asystenta Osoby Niepełnosprawnej jest:

 

pomoc w codziennych czynnościach, zmierzających do usamodzielnienia, integracji oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, edukacyjnemu lub zawodowemu.

Projekt skierowany jest do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie równoważne i obejmuje  46 dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych z obszaru powiatów: wołomińskiego, legionowskiego i M. St. Warszawa, Łomża, powiat łomżyński, ostrołęcki i zambrowski.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia prosimy o kontakt z biurem Fundacji:                        

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  , tel.: 22 428 40 08.    

Marki ul. Lisa Kuli 7 (bud. A) w dni robocze w godz. 8.00 – 18.00, a także w soboty w godz. 9.00-14.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !

 

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO  

Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). My także będziemy się nim posługiwać w dalszej części tej informacji.

Od kiedy RODO jest stosowany

Od 25 maja 2018 r. Jednakże:

Zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych jeżeli zgodna na przetwarzanie danych została udzielona na podstwie uprzednio obowiązujących przepisów Fundacja nie musi zbierać nowych zgód - jeżeli cel przetwarzania się nie zmienił ani nie rozszerzył. Natomiast, jeśli cel przetwarzania danych się zmienił lub rozszerzył, konieczna jest nowa zgoda na przetwarzanie danych osobowych - zgodnie z nowymi celami.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Kto jest administratorem Twoich Danych Osobowych

Fundacja Pomocna Ręka, adres: 05-270 Marki ul. Lisa-Kuli 7

Kim jest inspektor danych w PFRON i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub listownie na adres: 05-270 Marki ul. Lisa-Kuli 7

.

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Twoje dane mogą również być przetwarzane na podstawie przepisów innych ustaw i rozporządzeń krajowych, z których wynikają zadania w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ustawy i rozporządzenia, z których wynikają zadania z dziedziny ubezpieczeń społecznych lub zabezpieczenia społecznego.

 

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Cele te wynikają z ustawy i dotyczą m.in.:

  • wsparcie osób niepełnosprawnych w rehabilitacji społecznej poprzez programy PFRON oraz innych instytucji dofinansowujących działalność statutową Fundacji

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo:

 • dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
 • do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 • do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania.

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

 • osobiście w 05-270 Marki ul. Lisa-Kuli 7
 • elektronicznie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • listownie na adres: 05-270 Marki ul. Lisa-Kuli 7

 

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Fundację Pomocna Ręka danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych - od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Fundacja „Pomocna Ręka” realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON pn.

                             „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

Projekt skierowany jest do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie równoważne i obejmuje 108 dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych z obszaru powiatów: wołomińskiego, legionowskiego i M. St. Warszawa,

Uczestnicy mogą skorzystać z różnorodnego wsparcia, w tym: opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia (IPD), DOGOTERAPIA,  EEG BIOFEEDBACK, FIZJOTERAPIA (w tym PNF), MDS, prowadzenie RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WG. WERONIKI SHERBORNE, INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI), ARTETERAPIA GRUPOWA I INDYWIDUALNA, MUZYKOTERAPIA INDYWIDUALNA, TERAPIA PEDAGOGICZNA, LOGOPEDIA, HIPOTERAPIA, KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE.  

 

 

 

Terapia indywidualna i grupowa odbywa się w placówce w Markach przy ul. Lisa Kuli 7 (bud. A) w dni robocze w godz. 8.00 – 18.00, a także w soboty w godz. 9.00-16.00. Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia prosimy o kontakt z biurem Fundacji:  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel.: 22 428 40 08.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !

Fundacja „Pomocna Ręka” realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON          pt. „Samodzielni Razem” w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2021 r.

Projekt skierowany jest do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie równoważne i obejmuje  45  dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych z obszaru powiatów: wołomińskiego, legionowskiego i M. St. Warszawa.

 

Projekt jest udoskonaloną kontynuacją podjętych wcześniej działań realizowanych w naszej Fundacji, dotyczących zapewnienia codziennej opieki terapeutycznej dla dorosłej młodzieży 25+

 

Projekt jest również kontynuacją działań dotyczących wsparcia dzieci, które przejawiają problemy z panowaniem nad swoimi emocjami i wyrażaniem ich w
sposób akceptowalny dla innych.

W ramach projektu zapraszamy uczestników do skorzystania ze wsparcia, w tym: opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia (IPD), ARTETERAPIA, TERAPIA PEDAGOGICZNA, TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, TRENING KONTROLI EMOCJI, KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE, GRUPA WSPARCIA Z WYKORZYSTANIEM STRATEGII I TECHNIK DRAMOWYCH/PSYCHODRAMOWYCH, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, HIPOTERAPIA, REHABILITACJA, INTEGRACJA SENSORYCZNA.  

 

logo fundacji.jpgTerapia indywidualna i grupowa odbywa się w placówce w Markach przy ul. Lisa Kuli 7 (bud. B) w dni robocze w godz. 8.00 – 18.00, a także w soboty w godz. 9.00-16.00. Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia prosimy o kontakt z biurem Fundacji:  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel.: 22 428 40 08.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !

 

Fundacja „Pomocna Ręka” realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON pt. „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

 

Zadaniem Asystenta Osoby Niepełnosprawnej jest:

 

pomoc w codziennych czynnościach, zmierzających do usamodzielnienia, integracji oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, edukacyjnemu lub zawodowemu.

Projekt skierowany jest do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie równoważne i obejmuje  46 dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych z obszaru powiatów: wołomińskiego, legionowskiego i M. St. Warszawa, Łomża, powiat łomżyński, ostrołęcki i zambrowski.

 

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia prosimy o kontakt z biurem Fundacji:                        

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel.: 22 428 40 08.    

Marki ul. Lisa Kuli 7 (bud. A) w dni robocze w godz. 8.00 – 18.00, a także w soboty w godz. 9.00-14.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !

 

 

Fundacja „Pomocna Ręka” realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON

pt. „Emocje na wodzy – trening umiejętności społecznych, kontrola złości, usprawnianie procesów układu nerwowego”

W ramach oferty projektowej dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego zostali objęci wsparciem w formie treningu umiejętności społecznych, treningu kontroli emocji, psychoterapii indywidualnej oraz integracji sensorycznej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia prosimy o kontakt z biurem Fundacji - osobiście w specjalistycznej placówce w Markach przy ul. Lisa Kuli 7 (bud. A) w dni robocze w godz. 8.00 – 18.00, a także w soboty w godz. 9.00-16.00, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , lub telefonicznie: 22 428 40 08.
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !

logo pfron2.jpg

Fundacja „Pomocna Ręka” jest realizatorem projektu współfinansowanego ze środków PFRON

pt. „Asystent osoby niepełnosprawnej”

W okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2019 r. oferujemy pomoc w codziennych czynnościach, zmierzającą do usamodzielnienia, integracji oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, edukacyjnemu i zawodowemu dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych z obszaru powiatów: wołomińskiego, legionowskiego,  M. St. Warszawa, Łomży, łomżyńskiego, ostrołęckiego i zambrowskiego.
Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia prosimy o kontakt z biurem Fundacji - osobiście w specjalistycznej placówce w Markach przy ul. Lisa Kuli 7 (bud. A) w dni robocze w godz. 8.00 – 18.00, a także w soboty w godz. 9.00-16.00, mailowo:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , lub telefonicznie:  22 428 40 08.
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !

logo pfron2.jpg

Fundacja „Pomocna Ręka” realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON

pt. „Ekstraklasa”

skierowany do 10 osobowej grupy dorosłych osób niepełnosprawnych z obszaru powiatów: wołomińskiego, legionowskiego i M. St. Warszawa. W ramach oferty projektowej uczestnicy zostali objęci wsparciem w formie arteterapii (warsztatów ogólnorozwojowych), psychoterapii i fizjoterapii, w tym PNF.

 

20106483_1912004649072391_1766066053641689211_n.jpg20228538_1913584115581111_2122393005183341361_n.jpg19366513_1898718963734293_1603349824647207408_n.jpg18118978_1872045453068311_4945715249789938043_n.jpg19400092_1898718960400960_1232529863307803532_n.jpg18158017_1872045529734970_6754617363260843978_n.jpg20228846_1912004092405780_4625276354813364368_n.jpg20108257_1912003745739148_2829103697643044897_n.jpg20264777_1913569228915933_131774204471960684_n.jpg20046801_1912058502400339_7207268063710608144_n.jpg

Fundacja „Pomocna Ręka” jest realizatorem projektu współfinansowanego ze środków PFRON

pt. „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych”

w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2019 r. Oferujemy różnorodne formy wsparcia indywidualnego i grupowego obejmujące 108 dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych z obszaru powiatów: wołomińskiego, legionowskiego i M. St. Warszawa, w tym: opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia (IPD), DOGOTERAPIA, EEG BIOFEEDBACK, FIZJOTERAPIA (w tym PNF), MDS, prowadzenie RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WG. WERONIKI SHERBORNE, INTEGRACJA SENSORYCZNA (Si), ARTETERAPIA GRUPOWA I INDYWIDUALNA, MUZYKOTERAPIA INDYWIDUALNA, TERAPIA PEDAGOGICZNA, LOGOPEDIA, HIPOTERAPIA, KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE.
Terapia indywidualna i grupowa odbywa się w specjalistycznej placówce w Markach przy ul. Lisa Kuli 7 (bud. A) w dni robocze w godz. 8.00 – 18.00, a także w soboty w godz. 9.00-16.00.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia prosimy o kontakt z biurem Fundacji:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel.: 22 428 40 08.


Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !

 

 

20264764_454180008296422_9113809896918186189_n.jpg20280716_454181011629655_8677775835732505080_o.jpg20246280_454180108296412_1996629417574429664_n.jpg20375876_454180491629707_3163686539298420715_n.jpg20294016_454180318296391_7316904570594824443_n.jpg20258145_454180188296404_5890573589634615703_n.jpg20264827_454180194963070_2737736660843018295_n.jpg20374383_454180548296368_6998375120930401079_n.jpg20374275_454179854963104_8522091426230035025_n.jpg

Przekaż swój

1% podatku

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy numer KRS 0000236087.

Przekazując nam 1% podatku

pomagasz

 w rehabilitacji i terapii

dzieci i dorosłych

osób niepełnosprawnych

BEZPŁATNY PROFESJONALNY PROGRAM PIT – SKORZYSTAJ!

 Rozlicz lub skoryguj swój PIT w 3 prostych krokach:

1. Pobierz i zainstaluj lub uruchom program online

2. Wypełnij druki w prostym kreatorze

3. Rozlicz PIT przez Internet lub wydrukuj i wyślij pocztą.

 Korzystając z programu możecie Państwo korzystać z telefonicznego wsparcia expertów.

Poniżej załączamy link do  programu do rozliczeń PIT za rok 2016. W rubryce dotyczącej przekazania 1% został wpisany numer KRS Fundacji Pomocna Ręka.

Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% - PIT darmowy program


Wszystkim darczyńcom  serdecznie dziękujemy za wsparcie!

 

 

 

 

W tym wyjątkowym, długo wyczekiwanym czasie, Fundacja życzy Wam  dużo zdrowia, wielu powodów do radości – tych małych i tych dużych. Życzymy Wam także, abyście to Boże Narodzenie spędzili z osobami, które są Wam bliskie – niech to będzie czas pełen miłości, spędzony w rodzinnym gronie, czas odpoczynku i refleksji. Wesołych Świąt!

 

Kochani!

możecie skorzystać z darmowego programu do rozliczania PITów za 2015 r., na formularzu są dane naszej Fundacji aby przekazać nam 1%.

 

Wasz 1% wykorzystamy na dofinansowanie zajęć terapeutycznych i rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych z rodzin najuboższych.

 

Dziękujemy serdecznie w imieniu Podopiecznych Fundacji!

Anna Longosz

Prezes Fundacji

 

http://www.e-pity.pl/program-pity-2015-online0000236087--https://www.e-pity.pl/oppimg/ec698f3ceff454d070b2815f6af252b2--http://www.pomocnareka.org.pl/--rehabilitacja++i+terapii+dzieci+niepe%C5%82nosprawnych

Zapraszamy do udziału w projekcie, skierowanym do osób niepełnosprawnych z terenu pow. wołomińskiego, legionowskiego i M. St. Warszawa.

 

projektRehabilitacja osób niepełnosprawnych” –ma na celu:

 

• polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu,

• torowanie napięcia mięśniowego i skurczu mięśni,

• poprawę jakości odbierania, przesyłania i organizowania bodźców,

• kształtowanie lateralizacji,

• wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk,

• poprawę koordynacji słuchowo-ruchowej,

• korygowanie zaburzeń rozwoju,

przyczyniające się do zwiększenia samodzielności.

 

Rolą zaangażowanych do projektu rehabilitantów i terapeutów jest udzielenie podopiecznym, na podstawie kwalifikacji i doświadczenia w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi, pomocy zmierzającej do wspomagania i korygowania rozwoju podopiecznych poprzez udostępnienie

 

1.    DOGOTERAPII

2.    EEG BIOFEEDBACK

3.    FIZJOTERAPII w tym PNF

4.    MDS

5.    RUCHU ROZWIJAJĄCY WG. WERONIKI SHERBORNE

6.    TERAPII RĘKI

7.    INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

8.    ARTETERAPII INDYWIDUALNEJ

9.    ARTETERAPII GRUPOWEJ

10.   MUZYKOTERAPII INDYWIDUALNEJ

 

Dodatkowo można skorzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych.

 

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu woj. mazowieckiego.

Osoby zainteresowane posiadać muszą ważne orzeczenie o niepełnosprawności.

Każdy BO otrzyma dokument Indywidualnego Planu Działania, którego głównym założeniem jest zwiększenie samodzielności podopiecznych poprzez udostępnienie terapii.

 

 

Zapisy w biurze Fundacji pn. – pt. w godz. 09.00 – 17.30, soboty: 09.00 – 15.00.

 

Projekt DOFINANSOWAŁ PFRON

                                                                               

Zapraszamy do skorzystania z programu PITy TaxMachine 2014/2015. Mamy nadzieję, że oprogramowanie to znacznie ułatwi Państwu sporządzenie rocznych zeznań PIT za 2014 rok w roku 2015.

 

 

 

Program PITy TaxMachine 2014/2015 - kliknij aby pobrać


Projekt: ,,„Lepsze perspektywy – aktywizacja osób niepełnosprawnych”” – powiat wołomińskiego i legionowskiego w woj. mazowieckim

 

Zaproszenie do składania oferty

 

W imieniu Fundacji Pomocna Ręka, która realizuje projekt „Lepsze perspektywy – aktywizacja osób niepełnosprawnych”, projekt ten jest realizowany w ramach działania 7.4, Niepełnosprawni na rynku pracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia dotyczącego  świadczenia usług trenera pracy, przewidzianych jako wsparcie dla beneficjentów projektu z obszaru powiatu wołomińskiego i legionowskiego w woj. mazowieckim na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym (załącznik nr 1). Ofertę należ